Wszystkie nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie naszego kraju.

Standardy branżowe i samoregulacje

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Troska o potrzeby naszych klientów i widzów.

Podstawy zarządcze

Wszystkie nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie naszego kraju
Działamy zgodnie z:

 • Prawem telekomunikacyjnym,
 • Prawem prasowym,
 • Ustawą o radiofonii i telewizji.

W Grupie Polsat Plus co roku, razem z raportem rocznym publikujemy oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w danym roku. Stosowne dokumenty za rok 2020 są publicznie dostępne na naszych stronach internetowych.

W Polsce zasady ładu korporacyjnego zebrane są w dokumencie zatytułowanym Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Ich celem jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także w obszarach nieregulowanych przez prawo. Dobre Praktyki dotyczą dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać korzystnie na rynkową percepcję przekładającą się na wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

Procedury należytej staranności

W każdej ze spółek Grupy za działanie zgodnie z przepisami prawa odpowiadają zarówno departamenty prawne, jak i komórki merytoryczne prowadzące określone działania biznesowe.

Nasze działania na rynku telekomunikacyjnym (Internetu oraz telefonii komórkowej) nadzoruje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), natomiast aktywność na rynku radiowo-telewizyjnym podlega nadzorowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Przedstawiciele naszej organizacji regularnie uczestniczą w pracach polskich i międzynarodowych organizacji branżowych, wdrażając i propagując wypracowane tam rozwiązania. Jesteśmy sygnatariuszami szeregu dobrowolnych porozumień branżowych.

Najważniejsze z nich to:

 • Standardy dotyczące formatów reklamowych online QUALID IAB Polska.
 • Porozumienia nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.
 • Porozumienia nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.
 • Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy IAB Polska.
 • Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.
 • „Deklaracja Warszawska” – międzynarodowe porozumienie o współpracy w zakresie walki z piractwem internetowym treści telewizyjnych.
 • Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski.
 • Deklaracja Współpracy na Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.
 • Program poprawy jakości reklamy cyfrowej IAB Qualid.

W Grupie nie wdrożono odrębnych procedur związanych z zarządzaniem zgodnością.

Rezultaty

Na żadną ze spółek Grupy nie nałożono kar w zakresie niezgodności z przepisami prawa w dziedzinie społecznej i gospodarczej.

slide image

Cyfrowy Polsat zapewnia dostęp, drogą satelitarną, w technologii IPTV i przez Internet od dowolnego dostawcy, do nawet 160 polskojęzycznych kanałów TV, w tym wszystkich z szerokiego portfolio Telewizji Polsat. Codziennie jako Telewizja Polsat dostarczamy wiarygodnych i bezstronnych informacji o najważniejszych wydarzeniach z kraju i świata. Najwyższą jakość pracy naszych dziennikarzy potwierdzają m.in. audyty prowadzone przez KRRiT.

Nasz Internet wyrównuje cyfrowe szanse mieszkańców miast i prowincji. Bezprzewodowa łączność LTE od sieci Plus i Cyfrowego Polsatu dociera zarówno do dużych miast, jak i wsi oraz do małych miasteczek. Nasz Internet mobilny jest często jedyną możliwością na połączenie z siecią, co zmniejsza w skali kraju społeczne zagrożenie cyfrowym wykluczeniem. W maju 2020 r. Plus uruchomił pierwszą w Polsce komercyjną sieć najnowszej generacji 5G i dynamicznie rozbudowuje jej zasięg, zapewniając nowe możliwości w zakresie dostępu do najnowszych rozwiązań i usług klientom, firmom i gospodarce. Od zeszłego roku w ofercie Plusa można także znaleźć Internet stacjonarny na bazie infrastruktury Netii.

Cyfrowy Polsat, mając na uwadze dobro niepełnoletnich widzów oraz ochronę przed treściami szkodliwymi, oferuje możliwość założenia blokady rodzicielskiej na wybrane kanały lub audycje. W przypadku VOD przyjęto „Kodeks dobrych praktyk VOD w zakresie ochrony małoletnich” przygotowany przez KRRiT i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Telewizja Polsat rozumie szczególną odpowiedzialność, jaka wynika z wpływu telewizji, a w szczególności reklam, na małych widzów. W dniu 25 listopada 2019 r., w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, została podpisana samoregulacja, którą przygotowali wspólnie nadawcy telewizyjni prowadzący działalność reklamową na rzecz kanałów własnych i reprezentowanych (Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja TVN) oraz organizacje zrzeszające producentów suplementów diety (PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, Polski Związek Producentów Przemysłu Farmaceutycznego PZPPF). Istotą samoregulacji jest powszechne przyjęcie postanowień i ich stosowanie wspólnie z innymi wiodącymi nadawcami. Porozumienie z jednej strony zapewnia użytkownikom dostęp do rzetelnej informacji o korzystnym, wspomagającym funkcje organizmu działaniu suplementów, z drugiej natomiast w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zabezpiecza widzów przed nadmierną intruzywnością przekazu reklamowego. Samoregulacja weszła w życie w dniu 1 grudnia 2019 r. i dotyczy wszystkich reklam suplementów diety emitowanych od 1 stycznia 2020.

Ponadto, Telewizja Polsat jest sygnatariuszem porozumienia chroniącego dzieci przed niezdrowym odżywianiem, w którym sformułowano czytelne i jednoznaczne zasady kwalifikacji filmów reklamowych i wskazań sponsorskich emitowanych przy audycjach dla dzieci i zgodnie z którym wszyscy reklamodawcy branży muszą składać oświadczenie o zgodności ich produktów z kryteriami opracowanymi przez Polską Federację Producentów Żywności oraz Instytut Żywności i Żywienia.

1 stycznia 2019 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych. Telewizja Polsat, Lemon Records i Music TV co do zasady spełniały w 2020 r. wymagania nałożone przez zmienione rozporządzenie w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Audycje dla kanału Super Polsat w 2020 r. były dostosowane w 89% do osób z dysfunkcją słuchu, mowy i wzroku, w raportowanym czasie antenowym. Ponadto w 2020 r. Telewizja Polsat wdrożyła wyświetlanie napisów ekranowych realizowanych „na żywo” w kanale informacyjnym Polsat News.

Wykraczamy ponad standardy

Nasi przedstawiciele uczestniczą w pracach grup roboczych w ramach ośmiu organizacji branżowych, których jesteśmy członkami. Udział w pracach jest dobrowolny, a podejmowane tematy związane są m.in. z rozwojem rynku telekomunikacyjnego, regulacjami rynku mediów oraz ochroną własności intelektualnej. Jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.


Firma Cyfrowy Polsat Polkomtel Telewizja Polsat

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan

Konfederacja Lewiatan

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

IAB Polska

Stowarzyszenie SYGNAŁ

Polskie Badania Internetu

Rada Reklamy

Stowarzyszenie Kreatywna Polska

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Podstawy zarządcze

W Grupie nigdy nie było i nie będzie przyzwolenia na jakiekolwiek działania korupcyjne. Etykę działania wszędzie stawiamy bardzo wysoko – Kodeks Etyki obowiązuje w spółkach Grupy. Dokument określa kwestie uczciwej konkurencji, poszanowania prawa oraz etycznego działania.

Procedury należytej staranności

W Grupie  Polsat Plus funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego (formalnie: pion w ramach spółki Cyfrowy Polsat), ponadto w Polkomtelu działa Biuro Kontroli Wewnętrznej, zaś w Telewizji Polsat Biuro Zarządu i Kontroli Spółki. Jednostki te weryfikują działanie zgodnie z procedurami i przepisami oraz zajmują się kwestiami korupcji i łapownictwa we wrażliwych na nie obszarach działania organizacji. Każde podejrzenie o działania korupcyjne jest przez nas skrupulatnie badane – jeśli nasze postępowanie wyjaśniające potwierdza to podejrzenie, definitywnie kończymy współpracę z daną osobą lub firmą.

W Telewizji Polsat przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu znajduje się w obowiązkach departamentu prawnego, odpowiedzialnego za przestrzeganie przez pracowników przyjętych norm etycznych.

W Grupie Kapitałowej nie ma wdrożonych osobnych procedur należytej staranności związanych z przeciwdziałaniem korupcji.

Rezultaty

W Grupie Kapitałowej Cyfrowy Polsat w 2019 i 2020 roku nie odnotowano zdarzeń noszących znamiona korupcji.


Odnotowane przypadki korupcji zakończone: 2020 2019

zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników

0

0

nie odnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji

0

0

sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie

0

0

Łącznie

0

0

Linie - pomarańcz

W przypadku, gdy potwierdzamy przypadek korupcji – oprócz zwolnienia dyscyplinarnego osoby odpowiedzialnej – w naszych spółkach wdrażane są procedury przypominające pozostałym pracownikom o obowiązujących zasadach i regulaminach wewnętrznych. Uszczelniamy procesy, modyfikujemy procedury, prowadzimy wiele działań prewencyjnych i edukacyjnych.

Kontrolne badania obszarów, w których w latach ubiegłych stwierdziliśmy przypadki korupcji, w roku 2020 nie wykazały nieprawidłowości.

Zasady wolnej konkurencji

W spółce Cyfrowy Polsat w 2020 r. nie miało miejsca żadne zdarzenie dotyczące zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych.

W 2020 r. względem Polkomtel Prezes UOKiK nie stwierdził zdarzeń dotyczących zachowań naruszających swobodę konkurencji.

W Telewizji Polsat nie miały miejsca naruszenia dotyczące zasad wolnej konkurencji i praktyk monopolistycznych.

Niemniej spółka została pozwana, w związku z wystosowaniem oferty handlowej do operatorów sieci kablowych na reemisję programów z Grupy Polsat Plus, o rzekome naruszenie zasad uczciwej konkurencji polegające na utrudnianiu dostępu do rynku. Telewizja Polsat wniosła o oddalenie powództwa we wszystkich sprawach zgłoszonych przez operatorów sieci kablowych i do chwili zatwierdzenia niniejszego raportu w żadnej ze spraw nie zapadło rozstrzygające orzeczenie.

Ponadto Telewizja Polsat została pozwana przez operatora sieci Play – P4 Sp. z o.o. w związku z rzekomą tzw. „ukrytą reklamą” usług sieci telefonii komórkowej Plus. Również w tej sprawie nie zapadło jeszcze rozstrzygające orzeczenie.

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Sukces dzięki ludziom.

Podstawy zarządcze

W każdej ze spółek Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat kwestie pracownicze reguluje obowiązujący Regulamin pracy.

Staramy się, aby polityki, którymi kierujemy się wewnątrz naszej organizacji, odpowiadały obowiązującym standardom. Dotyczy to również Regulaminu pracy. W Grupie Polsat Plus obowiązuje Polityka personalna, której głównym celem jest budowanie atrakcyjnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników. Dokument oparty został na rozwiązaniach doskonale funkcjonujących już w Polkomtelu, Cyfrowym Polsacie oraz Telewizji Polsat i posłużył do ujednolicenia rozumienia zasad zarządzania personelem zgodnie z wartościami przyjętymi przez Grupę.

Procedury należytej staranności

Polityka personalna reguluje procesy: rekrutacji, adaptacji nowych pracowników, oferowanych warunków pracy i kultury organizacyjnej, rozwoju kompetencji, swobody zrzeszania się.

Oferujemy pracownikom godziwe wynagrodzenia uzależnione od rodzaju wykonywanych obowiązków, obszaru odpowiedzialności i złożoności wykonywanych zadań. Graniczne poziomy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach określa Regulamin wynagradzania, a minimalne wynagrodzenie oferowane przez Grupę jest zgodne z przepisami prawa polskiego. W całej Grupie obowiązuje również wspólny system obsługi kadrowo-płacowej, co pozwala na uspójnienie procedur, procesów i danych w ramach organizacji.

Rezultaty

Przyjęte przez nas wskaźniki rezultatu to:

 • GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji,
 • GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi,
 • GRI 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności,
 • GRI 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą,
 • GRI 403-3 Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy,
 • GRI 403-4 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi,
 • GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika,
 • GRI 405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
Linie - pomarańcz
Wykraczamy ponad standardy

Wybrane benefity dostępne dla pracowników Grupy  Polsat Plus.

 • Abonamentowa opieka medyczna,
 • Abonamentowy program sportowy,
 • Promocje pracownicze,
 • Ubezpieczenia,
 • Oferty specjalne teatrów,
 • Oferty rabatowe na produkty i usługi,
 • Eventy i konkursy pod patronatem partnerów biznesowych,
 • Wejściówki na wybrane wydarzenia lub nagrania programów realizowane przez Telewizję Polsat, a także pokazy filmów produkowanych w koprodukcji spółek z Grupy.

Poszanowanie praw człowieka

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Sukces dzięki ludziom.

Podstawy zarządcze

W Polsce poszanowanie praw człowieka jest skutecznie egzekwowane przez obowiązujące prawo. Praca przymusowa czy praca nieletnich nie stanowią procederów, na które jest narażony nasz biznes.

W Grupie Polsat Plus wdrożono Politykę różnorodności i poszanowania praw człowieka. Popieramy Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podstawowe zasady i prawa z nich wynikające zostały włączone do Kodeksu etyki oraz Polityki personalnej Grupy  Polsat Plus

Na mocy innych przepisów i kodeksów (np. Regulamin pracy czy Regulamin Komisji Antymobbingowej) spółki z Grupy zobowiązane są do ochrony pracowników przed każdym aktem wykorzystywania o charakterze fizycznym, werbalnym lub psychologicznym; znęcaniem się; poniżaniem lub groźbami; zarówno ze strony współpracowników, jak i przełożonych, w zakresie każdego z następujących wymiarów różnorodności: płci, wieku, orientacji seksualnej, kompetencji, doświadczenia, ewentualnego stopnia niepełnosprawności, narodowości, pochodzenia etnicznego i społecznego, koloru skóry, języka komunikacji, statusu rodzicielskiego, religii, wyznania lub bezwyznaniowości, poglądów politycznych lub wszelkich innych wymiarów różnorodności zdefiniowanych przez obowiązujące prawo.

Procedury należytej staranności

W spółkach Cyfrowy Polsat i Polkomtel – w ramach Polityki antymobbingowej – powołaliśmy wewnętrzną Komisję Antymobbingową do rozpatrywania skarg dotyczących występowania zjawiska mobbingu. W celu zapoznania pracowników z tą tematyką, uświadamiania im potencjalnych zagrożeń oraz zapoznania z przysługującymi im prawami, na platformie e-learningowej cyklicznie odbywa się obowiązkowe szkolenie w tym temacie. W Telewizji Polsat kwestie postępowania w przypadku działań noszących znamię mobbingu opisane zostały w Procedurze antymobbingowej stanowiącej wewnętrzny dokument firmy.

W Grupie Kapitałowej Cyfrowy Polsat nie przyjęto odrębnych procedur mających zapewnić poszanowanie praw człowieka.

Rezultaty

W 2020 r. do Komisji Antymobbingowej Polkomtelu nie wpłynęły żadne skargi dotyczące domniemanych zachowań mobbingowych. Została rozstrzygnięta skarga, która wpłynęła do Komisji w 2019 roku.

W 2020 r. do Komisji Antymobbingowej Cyfrowego Polsatu nie wpłynęły żadne skargi dotyczące domniemanych zachowań mobbingowych.

W 2020 r, w Telewizji Polsat wpłynęła jedna skarga dotycząca domniemanego zachowania w zakresie mobbingu. Sprawa została rozstrzygnięta.

Działania na rzecz społeczeństwa

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Cyfrowa odpowiedzialność.

slide image
Podstawy zarządcze

Działania społeczne realizuje w naszym imieniu Fundacja Polsat, której misją jest ratowanie zdrowia i życia dzieci. Ramy i zasady działalności określa Statut Fundacji POLSAT. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapolsat.pl.

Procedury należytej staranności

Należyte i zgodne z przyjętym statutem działania Fundacji POLSAT nadzoruje Rada Fundacji. Od listopada 2016 r.
Rada liczy 8 osób. W jej skład wchodzą:

 • Małgorzata Nawrocka,
 • Katarzyna Ostap-Tomann,
 • Nina Terentiew-Kraśko,
 • Józef Birka,
 • Mirosław Błaszczyk,
 • Paweł Januszewicz,
 • Aleksander Myszka,
 • Tobias Solorz.

Ministrem odpowiedzialnym za nadzór nad działaniami Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rezultaty

Przyjęte przez nas wskaźniki rezultatu to:

 • GRI 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi,
 • GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny.
Wykraczamy ponad standardy

Nasza definicja odpowiedzialności społecznej:
W Grupie  Polsat Plus widzimy i rozumiemy, jak ogromny wpływ na społeczności mają świadczone przez nas usługi.

Filarami naszej działalności na rzecz społeczeństwa są:

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Pomoc dzieciom
Pomoc dzieciom
Promocja sportu
Promocja sportu
Edukacja
Edukacja

Dlatego też nasza Grupa Kapitałowa współpracuje ze służbami ratowniczymi (WOPR, MOPR, TOPR i GOPR), przekazuje darowizny oraz wspomaga działalność Fundacji Polsat, wspiera amatorskie i profesjonalne imprezy sportowe oraz promuje wśród społeczeństwa aktywność fizyczną, a także przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu i szerzy wiedzę o ekologii m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Czysta Polska.

Kluczowe liczby

50mln zł

Od Zygmunta Solorza i Grupy Polsat na działania pomocowe w walce z koronawirusem

37,8tys

Tyle dzieci otrzymało pomoc od Fundacji Polsat

 
2637

Tyle szpitali oraz ośrodków zdrowia otrzymało wsparcie od Fundacji Polsat

257mln zł

Przekazanych na cele statutowe Fundacji

21,6mln zł

Uzyskała Fundacja z Mikołajkowego Bloku Reklamowego

26,6mln zł

Wpływów dla Fundacji Polsat z 1% podatku

3000

Drukarek dla placówek edukacyjnych

background item
2200

Tabletów do nauki zdalnej do domów dziecka

Dwa bezpłatne numery ratunkowe uruchomione przez sieć Plus – 601 100 100 (nad wodą) i 601 100 300 (w górach).

image
Numer ratunkowy nad wodą

601 100 100

image
Numer ratunkowy w górach

601 100 300

87 371 aktywnych użytkowników w systemie Android i 36 872 użytkowników w systemie iOS aplikacji RATUNEK, która jest jedyną aplikacją zaaprobowaną i dołączoną do systemu powiadamiania o zgłoszeniu wypadku używanego przez ochotnicze służby ratownicze.

Linie - pomarańcz

Wpływ na środowisko

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu, znajdują się w rozdziale Grupa przyjazna środowisku.

Podstawy zarządcze

Wszystkie nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie naszego kraju.
Dlatego w naszej Grupie działamy zgodnie z ustawami:

 • Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001,
 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach,
 • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach.
Procedury należytej staranności

W Polkomtelu od 2012 roku obowiązują cele środowiskowe, których przestrzeganie stało się ważnym elementem strategii spółki. Ekologiczne priorytety spółki to:

 • wprowadzanie na rynek produktów spełniających wymagania stosownych norm i przepisów,
 • osiąganie co najmniej wymaganych przez prawo poziomów odzysku i recyklingu wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz produktów w opakowaniach,
 • sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, spalania gazu lub kogeneracji w ilości co najmniej wymaganej przez prawo,
 • racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną,
 • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko innych istotnych aspektów środowiskowych.

Dodatkowo nasza fabryka dekoderów InterPhone Service posiada certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego oraz PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego wydane przez BSI – British Standards Institution, a w Polkomtelu: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Szczegóły w zakresie certyfikatów ISO znajdują się w rozdziale Grupa przyjazna środowisku.

Rezultaty

Przyjęte przez nas wskaźniki rezultatu to:

 • GRI 301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości,
 • GRI 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców,
 • GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia,
 • GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania,
 • GRI 302-4 Redukcja zużycia energii.
Wykraczamy ponad standardy

Dążymy do tego, aby każdy produkowany w fabryce Grupy Polsat Plus dekoder pakowany był wyłącznie w opakowania pochodzące z recyklingu. Dodatkowo, w trosce o efektywność organizacyjną, koszty, jak i kwestie związanez ochroną środowiska, dbamy o optymalny załadunek samochodów dostawczych transportujących do sieci sprzedaży sprzęt, jak i inne materiały, co pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Dokumenty, które w Cyfrowym Polsacie przeznaczone są do utylizacji, niszczone są w specjalnej niszczarce przemysłowej. Urobek sukcesywnie przekazywany jest jako odpad papierowy do recyklingu firmie związanej umową z Cyfrowym Polsatem.

W Cyfrowym Polsacie stale prowadzimy zbiórkę makulatury oraz selekcję odpadów (np. zużytych tonerów). Wspieramy dobre nawyki, które – w skali przedsiębiorstwa i liczby osób – przynoszą zauważalne zmiany:

 • drukujemy i kopiujemy dwustronnie,
 • gasimy światła w momencie opuszczania pomieszczenia,
 • wykorzystujemy tryb stand-by pracy komputerów,
 • wyłączamy z gniazdek ładowarki po zakończeniu ładowania,
 • racjonalnie zużywamy wodę oraz rozważnie korzystamy z klimatyzacji,
 • nie korzystamy z jednorazowych naczyń plastikowych.