Poniższe zestawienie przedstawia najważniejsze wskaźniki efektywności Grupy w kolejnych latach.

Opis Jednostki 2012 2013 20141 2015 20162 2017 20183 2019 2020

Przychody

mln PLN

2778,1

2910,8

7409,9

9823

9729,8

9828,6

10686,1

11676,1

11962,9

EBITDA

mln PLN

1032,1

1046,28

2738,3

3685,1

3640,8

3617

3697,7

4196,7

4191,8

Marża EBITDA

%

37,2%

35,9%

37%

37,5%

37,4%

36,8%

34,6%

35,9%

35,0%

EBITDA skorygowana4

4237,8

Marża EBITDA skorygowana4

35,4%

EBIT

mln PLN

789,1

789,9

1442,4

1669,3

1669,3

1834,0

1727,0

1967,0

1886,2

mln PLN

598,2

525,5

292,5

1163,4

1021,0

945,2

816,1

1114,6

1146,2

1 Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.
2 Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
3 Konsolidacja Grupy Netia od dnia 22 maja 2018 r.
4 EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z epidemią COVID-19, w tym darowizn.

 
Opis Jednostki 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia 20141 31 grudnia 2015 31 grudnia 20162 31 grudnia 2017 31 grudnia 20183 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020

Aktywa razem

mln PLN

5561,3

5676,2

27338,7

26490,1

27729,3

27756,0

30696,8

32589,6

33115,0

Aktywa obrotowe, w tym:

mln PLN

1085,2

1220,4

3982,6

4228,9

3770,4

3931,5

5422,7

4984,9

5277,2

Gotówka i inne środki pieniężne

mln PLN

270,4

342,3

1747,9

1523,7

1336,7

1172,0

1178,7

753,1

1365,8

Aktywa trwałe

mln PLN

4476,1

4455,8

23356,1

22261,2

23958,9

23824,5

25274,1

27604,7

27837,8

Kapitał własny

mln PLN

2468,4

3001,2

9078,2

10250,1

11377,6

12116,8

13875,2

14464,5

14426,2

Zobowiązania razem, w tym:

mln PLN

3092,9

2675,0

18260,5

16240,0

16351,7

15639,2

16821,6

18125,1

18688,8

Zadłużenie brutto4

mln PLN

2282,1

1925,0

14039,2

12387,9

12476,7

11679,8

11258,9

12950,8

13211,7

Pozostałe zobowiązania, w tym:

mln PLN

810,8

750,0

4348,4

3852,1

3875,0

3959,4

5562,7

5174,3

5477,1

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług/handlowe

mln PLN

472,1

413,2

1523,0

1485,4

1569,5

1727,3

2382,4

2420,8

2155,3

1 Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r. Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem Holding Ltd.
2 Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
3 Konsolidacja Grupy Netia od dnia 22 maja 2018 r.
4 Obejmuje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, zobowiązania z tytułu obligacji oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Opis Jednostki 2012 2013 20141 2015 20162 2017 20183 2019 2020

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

mln PLN

781,4

802,7

1973,9

2887,7

2884,7

2941,4

2915,1

3473,4

3251,7

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:

mln PLN

-133,4

-133,8

972,8

-726,6

-1003,4

-1573,3

-1835,5

-2715,1

-1786,3

CAPEX4

mln PLN

-91,2

-122,9

-335,4

-583,1

-590,4

-739,1

-928,4

-1231,6

-1217,9

Płatności z tytułu koncesji

mln PLN

-482,3

-118,7

-268,5

-120,7

-119,6

-122,4

-126,8

Akwizycje5

mln PLN

-45,7

-64,3

1800,4

-29,5

-144,4

-729,3

-808,5

-1341,0

-490,6

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

mln PLN

-653,3

-596,5

-1542,9

-2386,7

-2070,8

-1527,7

-1074,3

-1184,7

-856,0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

mln PLN

270,4

342,3

1747,9

1523,7

1336,7

1172,0

1178,7

753,1

1365,8

1 Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.
2 Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
3 Konsolidacja Grupy Netia od 22 maja 2018 r.
4 Wydatki inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i i wartości niematerialnych.
5 Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne oraz nabycie akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

 
Opis Jednostki 2012 2013 20141 2015 20162 2017 20183 2019 2020

Marża EBITDA4

%

37,2%

35,9%

37,0%

37,5%

37,4%

36,8%

34,6%

35,9%

35,0%

Marża EBITDA skorygowana5

35,4%

Marża zysku netto6

%

21,5%

18,1%

3,9%

11,8%

10,5%

9,6%

7,6%

9,5%

9,6%

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)7

%

10,8%

9,3%

1,1%

4,4%

3,7%

3,4%

2,7%

3,5%

3,5%

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)8

%

32,0

21,2%

3,3%

12,8%

9,9%

8,5%

6,2%

8,3%

8,6%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)9

1,0

1,3

1,0

0,5

1,0

1,0

1,1

0,7

1,0

Dług netto /EBITDA

2,0

1,5

3,2

3,0

3,0

2,9

2,7

2,9

2,8

CAPEX/przychody

%

3,3%

4,2%

4,5%

5,9%

6,1%

7,5%

8,7%

10,5%

10,2%

Dywidenda

PLN million

102,9

204,7

594,8

639,5

767,5

Dywidenda na akcję

PLN

0,26

0,32

0,93

1,00

1,20

1 Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.
2 Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
3 Konsolidacja Grupy Netia od 22 maja 2018 r.
4 EBITDA/przychody ze sprzedaży
5 EBITDA skorygowana/przychody. EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z epidemią COVID-19, w tym darowizn.
6 zysk netto/przychody ze sprzedaży
7 zysk netto/aktywa ogółem
8 zysk netto/(kapitał własny – zysk netto)
9 aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

 
Opis Jednostki 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Łączna liczba RGU1

mln jedn.

n/d

16,4

16,5

16,5

16,5

16,5

16,9

17,4

18,0

Łączna liczba kontraktowych RGU na koniec okresu, w tym:

mln jedn.

11,7

12,0

12,3

12,6

13,3

13,7

14,3

14,7

15,4

Płatna telewizja

mln jedn.

4,0

4,2

4,4

4,5

4,8

4,9

5,1

5,0

5,0

Telefonia komórkowa

mln jedn.

7,0

6,8

6,6

6,5

6,7

6,9

7,3

7,9

8,5

Internet

mln jedn.

0,8

1,0

1,4

1,6

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Liczba klientów2 na koniec okresu

mln jedn.

6,3

6,3

6,1

5,9

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5

ARPU na klienta3

PLN

93,6

88,5

85,9

87,3

88,7

89,0

83,2 6

84,2

87,2

Churn na klienta4

%

8,4%

9,2%

9,1%

10,0%

8,3%

8,8%

7,6%

6,4%

6,5%

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

mln jedn.

1,86

1,91

2,01

2,13

2,25

2,37

2,50

2,61

2,77

Łączna liczba przedpłaconych RGU na koniec okresu, w tym:

mln jedn.

n/d

4,5

4,1

3,9

3,3

2,8

2,6

2,7

2,6

Płatna telewizja

mln jedn.

n/d

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Telefonia komórkowa

mln jedn.

n/d

4,2

3,8

3,6

3,0

2,6

2,4

2,4

2,4

Internet

mln jedn.

n/d

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

ARPU na RGU5

PLN

n/d

18,2

17,7

18,3

18,6

19,9

20,4

20,5

21,4

1 Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.
2 RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
3 ARPU na klienta - Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowy (uwzględnia przychody z interconnect)
4 Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.
5 ARPU na RGU - średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect).
6 ARPU na klienta według standardu MSSR 15 obowiązującego od 2018 roku. ARPU na klienta według standardu MSR 18 zapewniającego porównywalność danych w okresach wcześniejszych wyniosło 89,7 PLN.

 
Opis Jednostki 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Łączny udział w oglądalności1, w tym:

%

20,54%

21,14%

23,67%

24,64%

24,76%

23,87%

24,30%

24,29%

23,94%

POLSAT (kanał główny)

%

15,71%

13,51%

13,30%

13,21%

13,19%

12,34%

11,37%

10,99%

9,51%

Kanały tematyczne

%

4,83%

7,63%

10,37%

11,43%

11,57%

11,53%

12,94%

13,3%

14,42%

Udział w rynku reklamy2

%

23,20%

23,60%

25,10%

25,80%

26,70%

27,10%

27,30%

28,00%

28,50%

Rynkowe wydatki na reklamę telewizyjną3

mln PLN

3665,20

3607,90

3820,00

4014,40

4067,90

4141,80

4398,20

4371,40

3938,40

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba
2 Szacunki własne na podstawie danych Starcom
3 Starcom, reklama spotowa i sponsoring