Rozumiemy wagę odpowiedzialnej komunikacji z rynkiem, pracownikami oraz pozostałymi interesariuszami naszej Grupy. Od lat regularnie publikujemy sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności zarządu, a wysoka jakość naszych relacji inwestorskich została wyróżniona szeregiem prestiżowych nagród.

To już czwarty raport społecznej odpowiedzialności (niefinansowy) Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, który powstał zgodnie ze Standardem Global Reporting Initiative w opcji Core oraz znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości. Nasz raport niefinansowy swoim zasięgiem obejmuje Grupę Kapitałową Cyfrowy Polsat, a w szczególności dane dotyczące spółek:

 • Cyfrowy Polsat,
 • Polkomtel1,
 • Telewizja Polsat.

Z perspektywy osiąganych przychodów, posiadanych aktywów i charakteru prowadzonej działalności kluczowymi spółkami w naszej Grupie Kapitałowej są właśnie wyżej wymienione podmioty, które – w naszej ocenie – pozwalają na kompleksowe opisanie prowadzonego biznesu. Odpowiadając na wymogi zmienionej Ustawy o Rachunkowości, wszelkie dane prezentujemy w podziale na wyżej wymienione spółki, w tym w szczególności dane dotyczące naszego podmiotu dominującego tj. spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Integralną częścią naszej Grupy jest Netia S.A., dostawca szerokopasmowego dostępu do Internetu i usługi telewizyjnej IPTV pod marką „Telewizja Osobista” oraz szeregu specjalistycznych usług dla klientów B2B. Netia, jako spółka giełdowa, publikuje odrębne oświadczenie niefinansowe, które jest dostępne na stronie internetowej, pod adresem:

Strona internetowa

1Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura

Standard Global Reporting Initiative (GRI) – stanowi międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm. Zasady raportowania zdefiniowane przez GRI zostały stworzone jako międzynarodowe ramy dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funkcjonowania organizacji. Uwzględniają one praktyczne aspekty funkcjonowania różnorodnych organizacji, od małych firm do organizacji/przedsiębiorstw międzynarodowych prowadzących operacje na całym świecie.

Zobacz źródło

Linie - pomarańcz

Nasz raport, wzorem poprzednich lat, powstał zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w Standardzie GRI. Tworząc tę publikację, opieraliśmy się na informacjach zebranych podczas procesów – identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji. W 2020 r. nie przeprowadziliśmy sesji dialogowej z interesariuszami, wykorzystaliśmy dane zebrane w listopadzie 2016 r. podczas przeprowadzonego badania opartego o międzynarodowy standard dialogu AA1000SES, gdyż w naszych realiach nie straciły one na aktualności w żadnym z omawianych obszarów. W dyskusji w 2016 r. wzięli udział przedstawiciele 20 podmiotów działających w naszym otoczeniu biznesowym. Zgodnie z założeniami dialog ten określił tematy strategiczne, które uwzględniliśmy w swojej działalności społecznej, a także w publikacji, jaką jest raport. Dyskusja przeprowadzona podczas sesji dialogowej w 2016 r. pozwoliła na przygotowanie Matrycy Istotności – zbioru najważniejszych dla Grupy i jej interesariuszy tematów z zakresu naszej odpowiedzialności społecznej, które w naszej ocenie – biorącej pod uwagę zakres zagadnień poruszanych w codziennych kontaktach z interesariuszami naszej Grupy i opartej na rozmowach z kadrą menedżerską – pozostawały aktualne także w 2020 r.Lista tematów kluczowych dla Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat – tematy wskazane jako ważne przez organizację, jak i jej interesariuszy:
Biznes i rynek:
 • Wpływ GKCP na polską gospodarkę i otoczenie legislacyjne,
 • Podstawy zarządcze odpowiedzialnego działania,
 • Etyka i ład korporacyjny (w tym zarządzanie ryzykiem i przeciwdziałanie korupcji),
 • Odpowiedzialność w relacji z klientem (w tym jakość obsługi, badanie satysfakcji, zarządzenie reklamacjami, ochrona danych i prywatności klienta, zapewnianie bezpieczeństwa w sieci dzieciom),
 • Odpowiedzialna komunikacja marketingowa i reklama,
 • Odpowiedzialność w budowaniu przekazu telewizyjnego (w tym ochrona własności intelektualnej i praw autorskich, standardy redakcyjne, wartość edukacyjna w tematach z zakresu zrównoważonego rozwoju, promowanie postaw),
 • Jakość produktów,
 • Innowacyjność (w tym inwestycje w badania i rozwój),
Miejsce pracy:
 • Warunki pracy,
 • Edukacja i rozwój pracowników,
 • BHP,
Pozytywny wpływ na otoczenie społeczne:
 • Działania na rzecz lokalnej społeczności (poprzez Fundację POLSAT, Grupę oraz wolontariat pracowniczy),
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
 • Bezpieczeństwo, dzięki produktom i usługom świadczonym przez sieć Plus,
 • Sponsoring wydarzeń sportowych,
 • Aktywizacja, dzięki promocji sportu,
Minimalizowanie wpływu na środowisko:
 • Zdrowie i bezpieczeństwo produktów i usług (w całym cyklu życia produktu),
 • Właściwe zarządzanie odpadami.