Motywacja i rozwój pracowników

Linie - pomarańcz
intro image

Widzimy potencjał w każdym z kilku tysięcy pracowników Grupy Polsat Plus. Chcemy ich motywować i inwestować w indywidualny rozwój. • Rozwój pracowników

  • udział w nowych projektach i zadaniach

  • dzielenie się wiedzą

  • szkolenia

Linie - pomarańcz

Inwestujemy w rozwój pracowników w oparciu o zasadę 70-20-10

background item
70%

to rozwój poprzez doświadczenie (zadania, udział w projektach)

20%

to rozwój poprzez relacje z innymi (dzielenie się wiedzą, info zwrotne, coaching, mentoring)

10%

rozwój poprzez udział w szkoleniach

W Grupie działa Program Crowd +. Jego podstawowym celem jest wspieranie kultury innowacji w organizacji, pozyskiwanie i rozwijanie wartościowych pomysłów biznesowych oraz partycypacja w zarządzaniu.

icon

Dobra praktyka

Kontynuacja
Program Crowd+

Program Crowd+ wystartował po raz pierwszy w 2018 roku. Jego nazwa ma swoje źródło w crowdsourcingu, czyli procesie pozyskiwania wiedzy, informacji i pomysłów od tłumu, a nie wąskiej grupy ekspertów.

Program Crowd+ to:

 • wspólna przestrzeń do tworzenia nowych rozwiązań
 • miejsce do dzielenia się swoimi pomysłami i opiniami
 • okazja do pracy zespołowej,
 • szansa na zdobywanie nagród,
 • możliwość dołączenia do grupy TOP12 innowatorów,
 • perspektywa udziału w Akademii Innowacji dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych uczestników.

W latach 2018 – 2020 r.:

 • ponad 870 zgłoszonych pomysłów
 • 8% projektów już zaimplementowanych lub w trakcie wdrożenia
 • 2 edycje Akademii Innowacji (autorski program talent management).
icon

Dobra praktyka

Kontynuacja
Akademia Wiedzy

Akademia wiedzy to:

 • wspólna cyfrowa przestrzeń na podnoszenie kompetencji zawodowych dla pracowników Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, bezpłatne szkolenia rozwojowe, obowiązkowe szkolenia merytoryczne, dobrowolne szkolenia podstawowe, dodatkowe moduły tematyczne.

W 2020 r.:

 • udostępnienie dodatkowych modułów tematycznych:
  • praca zdalna,
  • PMO – Zarządzanie projektami,
  • szkolenia rozwojowe,
  • bezpłatne webinary zewnętrzne o tematyce związanej z wyzwaniami pracy zdalnej w czasach pandemii.
 • udostępnienie materiałów dedykowanych tematyce koronawirusa, m.in. jak radzić sobie ze stresem? Jak zarządzać silnymi emocjami? Jak wspierać pracowników, siebie i bliskich w czasie epidemii?
 • uruchomienie programu onboardingowego (m.in. informacje o pierwszych krokach organizacyjnych, benefitach, kulturze pracy w firmie oraz możliwościach rozwoju zawodowego – dla pracownika i ścieżka dla menadżera, który musi przygotować się do przyjęcia nowego pracownika do pracy w odpowiedni sposób),
 • zrealizowanych ponad 22,3 tys. godzin szkoleniowych.

Szkolenia

Najważniejsze dla nas są kompetencje naszych pracowników. Oferujemy tradycyjne kursy szkoleniowe oraz coraz szerszy pakiet szkoleń online. Istotną rolę pełni Akademia Wiedzy.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika
  Polkomtel1 i Cyfrowy Polsat TV Polsat GK CP
  Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 41 520 49 808 91 3282 2 718 4 882 7 600 44 238 54 690 98 928
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 22,07 21,12 21,54 11,92 10,23 10,78 20,97 19,29 20,01

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.
2Dane dotyczą sumy szkoleń tradycyjnych, stacjonarnych i online (wewnętrznych i zewnętrznych).

  Polkomtel1 i Cyfrowy Polsat TV Polsat GK CP
  Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 18 390 23 496 41 8862 2 295 3 064 5 3602 20 685 26 560 47 2462
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 12,12 10,90 11,41 9,52 6,36 7,41 11,77 10,07 10,75

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Spadek rok do roku o blisko połowę średniej liczby godzin szkoleniowych przypadających na pracownika jest efektem pandemii koronawirusa, zamrożeniem branży szkoleniowej i konieczności dostosowania się do nowej sytuacji. W 2020 r. pracownicy Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu i Polkomtelu Infrastruktura zrealizowali ponad 26 tys. godzin szkoleniowych.

Studia

Pracownicy, którzy pracują u nas co najmniej rok, mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów – zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczelniach. Warunkiem jest jednak, aby kierunek edukacji związany był z wykonywaną w Grupie pracą. W 2020 roku z tej możliwości skorzystało 40 osób.

Nauka języka angielskiego

Jeśli stanowisko pracy wymaga znajomości języka angielskiego, zapraszamy pracowników na indywidualne i grupowe lekcje odbywające się w siedzibach naszych spółek. W 2020 r. z tej możliwości skorzystało 330 osoby.

Ocena menadżerów

Praca kierowników w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu oparta jest na kulturze Feedbacku 360®. Poprzez Online‘owe Forum Informacji Zwrotnej (OFIZ) oceny dokonują podlegli pracownicy, przełożeni i współpracownicy. Celem badania jest umocnienie dobrych praktyk poprzez pozytywną informację zwrotną, identyfikacja obszarów do zmian, w tym badanie potrzeb rozwojowych oraz wsparcie w diagnozie sytuacji i decyzjach dotyczących lokalnych wyzwań menadżerskich.

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
Cyfrowy Polsat Polkomtel1

Kobiety

19%

55%

Mężczyźni

8%

30%

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Cyfrowy Polsat Polkomtel1

Kobiety

23%

31%

Mężczyźni

5%

19%

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

W Telewizji Polsat nie jest stosowane systemowe rozwiązanie do oceny pracowników, ale praca każdego z nich zgodnie z wykonywanymi zadaniami podlega bieżącej ocenie przez przełożonych.

Dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych przygotowaliśmy unikalną ofertę Akademii Menedżera. Od uruchomienia Akademii Menadżera w projekcie wzięło udział 266 kierowników.

Najpopularniejsze tematy szkoleń w 2020 roku to: Motywująca informacja zwrotna, Skuteczne delegowanie, Trudne rozmowy z pracownikami, Umacnianie zaangażowania oraz Zarządzanie zespołem projektowym w sytuacji braku zależności służbowej.

Jesteśmy otwarci dla młodych.

Od lat zapraszamy młodych ludzi na staże i praktyki do spółek Grupy Polsat Plus. Praktyki są organizowane w Polkomtelu, Polkomtelu Infrastruktura, Cyfrowym Polsacie i Telewizji Polsat.

Dla studentów, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, przygotowaliśmy również Akademię Praktyk. Studenci mają możliwość pracy wśród najlepszych profesjonalistów w wielu branżach. Praktyki są płatne i trwają minimum dwa miesiące. Każdy praktykant współpracuje z zespołem w ramach jednego z obszarów biznesowych. Przez cały okres praktyk do opieki i pomocy merytorycznej dedykowany jest opiekun.

W 2020 r. udało nam się prawie podwoić dotychczasowe osiągnięcia i stałą współpracę po praktykach podjęło z nami aż 42% praktykantów.

Dla najlepszych praktykantów proponujemy przedłużenie praktyk – co daje półroczny, płatny staż. Stażyście zostaje przydzielony również opiekun, który na bieżąco monitoruje postępy jego pracy, a także pomaga mu w realizacji poszczególnych zadań. W roku 2020 oferowaliśmy staże w obszarach IT, Marketingu, Sprzedaży i Zarządzania Bazą, Urządzeń Konsumenckich, Finansów, Audytu, Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Wykrywania Nadużyć, a także w obszarze Prawnym i Biurze Dyrektora Generalnego.

Mając świadomość, że wykorzystanie zróżnicowania pracowników skutkuje wzrostem innowacyjności oraz efektywności, w 2020 r. zrobiliśmy krok w kierunku budowania pozytywnego dialogu międzypokoleniowego.

Linie - pomarańcz
icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
Szkolenie w zakresie zarządzania międzypokoleniowego

W 2020 roku po raz pierwszy w ramach Akademii Praktyk zrealizowaliśmy specjalne szkolenie pt. „Zarządzanie międzypokoleniowe”. Jego celem było wyjaśnienie zasad, którymi kierują się różne pokolenia w otoczeniu biznesowym.

W pierwszej edycji projektu skoncentrowaliśmy się na opiekunach stażystów i praktykantów (menadżerach niższego i średniego szczebla), dzieląc się z nimi wiedzą z zakresu: jak komunikować się z młodszymi pokoleniowo członkami zespołu? Jak zarządzać komunikacją międzypokoleniową? Jak dobierać narzędzia komunikacji do różnych grup wiekowych? Jak identyfikować wartości różnych pokoleń?

Osoby uczestniczące w szkoleniu zapoznały się ze środkami i metodami efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej z młodszą częścią zespołu; zrozumiały, że różnice międzypokoleniowe wynikają z innych postaw, oczekiwań względem warunków pracy, priorytetów życiowych i doświadczeń; przeanalizowały oczekiwania komunikacyjne młodszych pokoleń.

Telewizja Polsat oferuje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk absolwenckich pod opieką swoich doświadczonych pracowników (dziennikarzy, operatorów czy osób zajmujących się promocją kanałów).

Najlepiej ocenieni praktykanci mogą aplikować do rozpoczęcia współpracy z Telewizją Polsat. W 2020 r. praktyki odbyły się głównie w Pionie Realizacji oraz Pionie Informacji i Publicystyki, a także w Pionie Programów Sportowych i Techniki. Udział w nich wzięły 52 osoby, z czego 35 osób nawiązało współpracę po zakończeniu praktyk.